Меню сайту

Наше опитування

Чи візьмите ви участь у традиційному міському суботнику ?
Всього відповідей: 47

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Інтернет-посиланя

Верховна Рада України

Президент України

Урядовий портал

Вінницька обласна рада

Вінницька облдержадміністрація

Пошук

Каталог статей

Головна » Статті » Регуляторна діяльність

Рішення №345 (Додаток 2)
                                    Додаток 2
                                    до рішення 17 сесії  районної ради
                                     5 скликання від 23 квітня 2009  року

                   ТИПОВИЙ ДОГОВІР
оренди індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна, що є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Тиврівського району

     ________                                                           «_____»____________2009 рік


          ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі _____________________________________ з однієї сторони в господарському віданні та в оперативному управлінні якого перебуває майно територіальної громади_____________________________________________,  ______________________________________________, надалі - ОРЕНДАР, в особі _____________________________________________________________, який діє на
підставі_____________________________________________________________________,
з другої  сторони,  що  іменуються  разом  -  Сторони,  уклали цей договір про нижченаведене:
    ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі _____________________________________ з однієї сторони в господарському віданні та в оперативному управлінні якого перебуває майно територіальної громади______________________________________________, ОРЕНДАР, в особі _______________________________________________________, який діє на підставі ______________________________________________________,
з другої  сторони,  що  іменуються  разом  -  Сторони,  уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

              1.1. Упорядку та на умовах, визначених Договором, Оренодавець зобовязується передати Орендареві, а Орендар зобовязується прийняти у строкове платне користування будівлю (далі - Об’єкт), що належить Орендодавцю на праві власності на підставі______________________________________________
              1.2.Характеристика Об’єкта
1.2.1. адреса (місцезнаходження):__________________________________________
1.2.2. загальна площа:__________________________________________________
1.2.3.орендована площа:________________________________________________
1.2.4. Об’єкт оренди знаходиться на _______________________________ поверсі
1.2.5. наявність підсобних (допоміжних) споруд, які орендуються разом з Об’єктом:
а) ______________________________________________ площею____________ мг ;
б)______________________________________________площею_____________ мг ;
1.2.6. опис технічного стану Об’єкта на момент переданя в оренду_________________________________________________________________
1.2.7. відомі Орендодавцю технічні недоліки Об’єкта на момент передання його в оренду:___________________________________________________________________
1.2.8. Вартість Об’єкта оренди згідно із затвердженим звітом про незалежну  оцінку станом на «____»________________2009 року становить ___________________________________________ грн. _____________ коп.
1.3. Сторони домовились про наступний порядок використання амортизаційних відрахувань: амортизаційні нарахування на Об’єкт нараховує та залишає у своєму розпоряджені Орендодавець,який використовує їх на відновлення Об’єкта.

                                                    2.  СТРОК ТА МЕТА  ОРЕНДИ
2.1. Строк оренди становить________________________________ з дати приймання Об’єкта за Актом приймання-передачі.
2.2. Строк оренди за Договором може бути скорочений за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду.
2.3. Об’єкт передається Орендодавцем Орендарю для викорисання останнім у господарській діяльності з метою___________________________________________

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТА В ОРЕНДУ
3.1.Передача-приймання Обєкта здійснюється двосторонньою комісією, яка формується Сторонами з їх уповноважених представників, на підставі відповідного Акта приймання-передачі.
3.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію і розпочати передачу Обєкта протягом _________ робочих днів з моменту підписання Догговору.
3.3. Протягом строку, і визначеного в п. 3.2. цього Договору, Орендодавець зобовязаний звільнити Обєкт і підготувати його до передачі Орендареві.
3.4. Двостороння комісія перевіряє стан Обєкта на відповідність його положенням п. 1.2. Договору .
3.5. При переданні Обєкта складається Акт прийому-передачі, який підписують члени двосторонньої комісії.В Акті відображається стан Обєкта, у т.ч. його відповідність положенням п. 1.2. Договору.
3.6. Обєкт вважається переданим в оренду з моменту підписання Акта, зазначеного у п. 3.5. Договору.
3.7. Обєкт повинен бути переданий Орендодавцем і прийнятий Орендарем протягом ________ робочих днів з дати початку роботи двостороньої комісії.

4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ
4.1. Розмір орендної плати становить______________________грн за 1 м² на місяць.
4.2. Загальний розмір орендної плати за Об'єкт становить___________грн на місяць.
4.3. Орендну плату Орендар незалежно від наслідків його господарської діяльності сплачує в безготівковому по¬рядку на поточний рахунок Орендодавця не пізніше __________________________________________числа попереднього місяця.
4.4. Орендар зобов'язаний протягом________________    робочих днів з дати приймання Об'єкта за Актом приймання-передачі перерахувати орендну плату за_____________________________авансом.
4.5. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.
4.6. Орендна плата перераховується на розрахунковий рахунок Орендодавця.
4.7. Зайва сума орендної плати, що надійшла на рахунок Орендодавця, підлягає заліку в рахунок подальших платежів.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
5.1. Орендодавець зобов'язаний:
5.1.1. передати Орендарю Об'єкт згідно з цим  Договором за Актом приймання-передачі майна;
5.1.2. одночасно з передачею Об'єкта передати Орендарю технічну документацію, необхідну для належного утри¬мання та використання Об'єкта;
5.1.3. сприяти Орендарю в укладенні договорів про надання комунальних послуг та в інших питаннях щодо утримання та використання Об’єкта;
5.1.4. не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
5.1.5. у разі здійснення Орендарем невід’ємних поліпшень орендованого Майна орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.
5.2. Орендодавець має право:
5.2.1. один раз на______________здійснювати перевірку використання Орендарем Об’єкта відповідно до умов Договору;
5.1.2. відмовити Орендарю в наданні згоди на поліпшення Об'єкта;
5.1.3. вимагати розірвання Договору, якщо:
а) Орендар без дозволу Орендодавця передав Об'єкт у користування іншій особі;
б) Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження чи знищення Об'єкта;

6. ПРАВА ТАОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
6.1. Орендар зобов'язаний:
6.1.1. використовувати Об'єкт відповідно до мети, зазначеної в даному Договорі;    
6.1.2. своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;
6.1.3. самостійно і за власний рахунок здійснювати поточний ремонт Об'єкта упродовж строку дії Договору;
6.1.4.  нести всі витрати з експлуатації Об'єкта;
6.1.5. утримувати Об'єкт у належному стані з урахуванням чинних санітарних норм, правил та вимог;
6.1.6. забезпечити пожежну безпеку Об'єкта, додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду; утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, не допускати їх використання не за призначенням; проводити службове розсліду¬вання випадків пожеж, документи розслідування надавати Орендодавцю;
6.1.7. забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж) Об’єкта; у випадку аварій та проведення планових ремонтних робіт повідомляти про це Орендодавця;
6.1.8.  протягом місяця починаючи з дати укладення Договору застрахувати Об'єкт на користь Орендодавця на весь строк дії Договору від вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ та інших майнових ризиків на суму не менше, ніж балансова вартість Об'єкта на момент підписання Договору. У договорі Страхування (страховому полісі) Орендода¬вець повинен бути вказаний як вигодонабувач страхового відшкодування. Орендар зобов'язаний надати Орендодавцю завірену належним чином копію договору страхування (страхового полісу) та копії платіжних доручень про сплату страхових платежів.
6.1.9.безперешкодно допускати на Об'єкт представників Орендодавця для перевірки його використання відпо¬відно до  Договору;
6.1.10. у разі своєї реорганізації або порушенні справи про банкрутство в господарському суді письмово повідоми¬ти про це Орендодавця в 10-денний термін з моменту виникнення однієї з перелічених обставин та надати остан¬ньому нотаріально посвідчені копії відповідних документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформа¬цію про правонаступництво;    
6.2. Орендар має право:
6.2.1.самостійно визначати способи використання Об'єкта за умови дотримання  Договору;
6.2.2.обладнати Об'єкт на власний розсуд;
6.2.3.упорядкувати територію, прилеглу до Об'єкта, на власний розсуд;
6.2.4.Орендар самостійно і від власного імені укладає зі спеціалізованими організаціями договори на надання в повному обсязі комунальних послуг, які він споживатиме на Об'єкті.
6.2.5.Орендар не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про спільну діяльність, пов'язані з будь-яким використанням Об'єкта іншою юридичною чи фізичною особою.
6.2.6. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).
6.2.7. Ініціювати списання орендованого  Майна Орендодавця.

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ ОРЕНДОДАВЦЕВІ
7.1. Повернення Об'єкта Орендодавцеві здійснюється двосторонньою комісією, яка формується Сторонами з їх уповноважених представників, на підставі відповідного Акта приймання-передачі.
7.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію не пізніше ніж за_______________робочих днів до закінчення строку дії Договору.
7.3. Протягом строку, визначеного в п. 6.2. цього Договору, Орендар зобов'язаний звільнити Об'єкт і підготувати його до передачі Орендодавцеві.
7.4. При передачі Об'єкта складається Акт приймання-передачі який підписується членами двосторонньої комісії. У ньому відображається стан Об'єкта.
7.5. Об'єкт вважається фактично переданим Орендарем Орендодавцю з дати підписання Акта приймання-передачі.
7.6. Об'єкт повинен бути переданий Орендодавцеві у тому ж стані, у якому він був переданий в оренду, з урахуван¬ням нормального зносу.
7.7. Поліпшення Об'єкта, зроблені Орендарем без згоди Орендодавця, якщо їх можна відокремити від Об'єкта без завдання йому шкоди, Орендар повинен відокремити і вивезти до моменту, визначеного у п. 6.2 Договору.
7.8. Невідокремлені поліпшення та поліпшення, які неможливо відокремити від Об'єкта без завдання останньому шкоди, переходять з моменту підписання Акта приймання-передачі, вказаного в п. 6.1 Договору, у власність Орендо¬давця без відшкодування Орендареві їх вартості.

8. ВІДНОВЛЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА
8.1. якщо Орендодавець не провів капітального ремонту Об'єкта, що перешкоджає його використанню за призна¬ченням та умовами Договору, Орендар має право відремонтувати Об'єкт, зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати;
8.2. Орендар зобов’язаний проводити капітальний ремонт Об’єкта за письмової згоди Орендодавця;
8.3. не здійснювати без попередньої письмової згоди Орендодавця перебудову, добудову та перепланування Об'єкта;
8.4. за свій рахунок усувати несправності та поломки комунікацій Об'єкта, які сталися з його вини. У разі немож¬ливості відновлення Об'єкта Орендодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків. Орендар не відповідає за погіршення Об'єкта, якщо це сталося внаслідок нормального його зношення або упущень Орендодавця;     
8.5. вартість поліпшень Об'єкта, проведених Орендарем без згоди Орендодавця, які неможливо відокремити без шкоди для Об'єкта, компенсації не підлягає.
8.6. Орендар відшкодовує Орендодавцю збитки, завдані неналежним поточним ремонтом або експлуата¬цією Об'єкта.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. При порушенні своїх зобов'язань за Договором Сторона несе відповідальність, визначену Договором та/або чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне вико¬нання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором.
9.2.  Сторона, яка своїми діями завдала збитків іншій Стороні, повинна їх відшкодувати в повному обсязі. Відшкодування завданих збитків не звільняє Сторону від виконання інших обов'язків за Договором.
9.3. За порушення строків внесення орендної плати, встановлених пунктом 4.2. Договору, Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі________% від суми заборгованості за кожен день прострочення.
9.4. У разі прострочення Орендарем строку передачі або прийняття Об'єкта він сплачує Орендодавцю штраф розмірі__________% від суми орендної плати, визначеної в п. 4.2. Договору. Сплата даного штрафу не звільняє Орендаря від обов'язку сплачувати орендну плату за період фактичного використання Об'єкта.
9.5. У разі прострочення Орендодавцем передачі або прийняття Об'єкта він сплачує Орендарю штраф у розмірі_________% від розміру орендної плати, визначеної у п. 4.2. Договору.
   У випадку нецільового використання Об'єкта Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі_____________% від розміру орендної плати, визначеної у п. 4.2. Договору.
9.6. Орендодавець не несе відповідальності за збитки, завдані Орендарю внаслідок аварії інженерних кому¬нікацій, які знаходяться на Об'єкті або за його межами, якщо вину Орендодавця не встановлено.
9.7. При погіршенні стану або знищенні Об'єкта з вини Орендаря він відшкодовує Орендодавцю збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення майна, крім випадків, коли відповідні ризики було застраховано у розмір страхового відшкодування більше розміру завданих збитків.
9.8. Орендар несе повну матеріальну відповідальність за збитки, завдані у разі звільнення ним Об'єкта без письмового попередження Орендодавця або без складання Акта приймання-передачі Об'єкта Орендодавцю. При цьому Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату за весь період користування до моменту підписання вказаного Акта.
9.9. Уразі невиконання Орендарем своїх зобов'язань за Договором Орендодавець вправі стягнути завдані йому збитки за рахунок майна та коштів Орендаря у встановленому чинним законодавством України порядку.
9.10. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
9.11. Усі спори, пов'язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодав¬ством України.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ
10.1. Договір підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється печатками Сторін.
10.2. Договір___________________нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
10.3.    Договір набуває чинності в момент, визначений у п. 3.6. (якщо Договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації — в момент, визначений у п10.2 Договору), та діє до «_____»___________200      р. але не довше, ніж до підписання Акту приймання-передачі згідно з п 7.5. Договору.
10.4. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке відбулося під час дії Договору.
10.5. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, зміни в Договір можуть бути внесені тільки за взаємною домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до Договору.
10.6. Додаткова угода до Договору оформляється за тими ж правилами, що й сам Договір. Зміни в Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено в додатковій угоді, Договорі або в чинному законодавстві України.
10.7. Дія Договору припиняється в разі:
10.7.1. закінчення строку, на який його було укладено;
10.7.2. ліквідації Орендаря;
10.7.3. загибелі Об'єкта;
10.7.4. розірвання Договору за згодою Сторін;
10.7.5 розірвання Договору за рішенням суду;
10.7.6. в інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.
10.8. Якщо інше прямо не встановлено Договором або чинним законодавством України, Договір може бути розір¬ваний тільки за взаємною домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до Договору.
10.10. Договір вважається розірваним з моменту підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до нього, якщо інше не встановлено в додатковій угоді, Договорі або у чинному законодавстві України.
10.11. При невиконанні або порушенні однією зі Сторін умов Договору та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї зі Сторін за рішенням суду.
10.12. Орендодавець має право відмовитися від Договору і вимагати повернення Об'єкта, якщо Орендар не вносить орендної плати за користування Об'єктом протягом трьох місяців підряд. Якщо Орендодавець відмовився від Договору, останній є розірваним з моменту, коли Орендар одержав повідомлення Орендодавця про відмову від Договору.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1 Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані з ним, у тому числі з його дійсністю, укладен¬ням, виконанням, зміною та припиненням, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або пору¬шення Договору, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, ро¬зумності та справедливості.
11.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони укладені у тій самій формі, що й Договір.
11.3. Усі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку зроблені у тій самій формі, що й Договір.
11.4. Після підписання Договору всі попередні переговори щодо його укладення, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні його умов.
11.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов'язується повідомляти в письмовій формі іншу Сторону про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у 10-денний строк, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
11.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб до¬пускається виключно за умови попереднього письмового погодження з іншою Стороною.
11.7. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою на __________ сторінках.

12. ДОДАТКИ
12.1. Додатки до цього Договору є його  невід'ємною і  складовою частиною. До цього Договору додаються:
12.1.1.  акт оцінки  Майна, що передається в оренду;
12.1.2. акт приймання-передавання орендованого Майна;
12.1.3. проєктно-кошторисна документація на здійснення невід'ємних поліпшень.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ  І РЕКВІЗИТИ  СТОРІН
  Орендодавець:                                                                                 Орендар:
__________________                                                      _______________________

Договір зареєстрований у _________________________________________________
про що  вчинено запис від "___" ____________ 200__ р. за  № _________________


 

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                                      А.А.ВознюкКатегорія: Регуляторна діяльність | Додав: Лідія__Анатоліївна (09.03.2011)
Переглядів: 611 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0