Меню сайту

Категорії розділу

Наше опитування

Чи візьмите ви участь у традиційному міському суботнику ?
Всього відповідей: 47

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Інтернет-посиланя

Верховна Рада України

Президент України

Урядовий портал

Вінницька обласна рада

Вінницька облдержадміністрація

Пошук

Каталог статей

Головна » Статті » Рішення сесій районної ради » 2 сесія

2. Про положення про постійні комісіїУКРАЇНА

ТИВРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  № 15

 
16 грудня  2010 року                                          2 сесія 6 скликання

Про положення про постійні
комісії районної ради 6 скликання

Керуючись статтями 46, 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада ВИРІШИЛА:

1.Положення про постійні комісії районної ради 6 скликання затвердити (додається)
2.Рішення районної ради від 20 червня 2006 року „Про положення про постійні комісії районної ради 5 скликання” вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, етики та гласності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування (Красовський Я.Й.)Голова районної ради                                                                    В.К.Вихристюк                                                                                                         
                        Додаток
                                                                       до рішення 2 сесії
                     районної ради 6 скликання
                                                                              від 16 грудня 2010 року
Положення
про постійні комісії районної ради 6 скликання

Це положення визначає функціональну спрямованість і загальний порядок організації роботи постійних комісій районної ради відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
І.Загальні засади.
1.1.Постійні комісії є органами районної ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.
1.2.Постійні комісії обираються районною радою з числа депутатів для попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, а також для сприяння проведенню в життя її рішень та здійсненню контролю за виконанням прийнятих радою рішень.
1.3.Постійні комісії всією своєю роботою сприяють безперервній і ефективній діяльності районної ради.
1.4.У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України. Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради.
І.5.Діяльність постійних комісій здійснюється на основі перспективних планів роботи, які затверджуються радою наприкінці попереднього або на початку поточного року.
1.6.Перелік постійних комісій районної ради, їх кількісний і персональний склад, а також голови постійних комісій затверджуються і обираються на першій сесії районної ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
І.7.До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради і заступник  голови районної ради.
2.Повноваження постійних комісій.
Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою:
2.1.Попередньо розглядають проекти планів та програм економічного і соціальною розвитку території ради, бюджету, звіти про виконання планів і бюджету, підготовляють по них свої висновки.
2.2.Беруть участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, сприяють в організації їх виконання.
2.3.Підготовляють висновки з питань, пов'язаних з гарантіями депутатської діяльності, а також з достроковим припиненням повноважень депутата.
2.4.Підготовляють за дорученням ради або її голови рекомендації з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, заслуховуванням радою питань про роботу депутатів у раді, про виконання ними рішень ради.
2.5.Здійснюють контроль за виконанням програм економічного і соціального розвитку і бюджету, проводять роботу по виявленню резервів і додаткових доходів бюджету та економного його витрачання.
2.6.Контролюють надходження та видатки резервного фонду.
2.7.Вносять раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності району.
2.8.Беруть участь у проведенні експертизи регіональних програм, у розгляді інших питань пов’язаних з плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю ради.
2.9.Беруть участь у розробленні і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони державного порядку, прав громадян на території району.
2.10.Беруть участь у роботі по роз'ясненню населенню законодавства, вихованню громадян у дусі суворого додержання законів, державної і трудової дисципліни.
2.11.Здійснюють контроль за дотриманням законодавства та рішень районної ради в питаннях виховання, освіти, професійного навчання, праці, побуту, відпочинку і охорони здоров’я молоді.
2.12.Ведуть роботу по виявленню додаткових резервів і можливостей розвитку відповідних форм господарювання, житлового, комунального господарства та благоустрою, поліпшення побутового та іншого обслуговування населення.
2.13.Перевіряють в межах своїх повноважень виконання райдержадміністрацією, установами і організаціями розташованими на території району рішень районної ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках на розгляд ради.
2.14 Розглядають віднесенні до їх відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”
З.Організація роботи постійних комісій.
3.1.Постійні комісії обираються районною радою на строк повноважень ради даного скликання. Голова, заступник, секретар та члени постійних комісій працюють на громадських засадах. При необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.
3.2.Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.
3.3.Постійні комісії районної ради проводять роботу за планом, який затверджується кожною комісією, ведуть облік своєї роботи.
3.4.Засідання постійних комісій скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними якщо в них беруть участь не менш як половина від загального складу комісії.
3.5.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, а також за дорученням районної ради або її голови підготовлятися і розглядатися комісіями спільно. Спільно підготовлені і прийняті ними висновки і рекомендації підписуються головами відповідних комісій.
3.6.Засідання постійних комісій районної ради є відкритими. В них можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до складу цієї комісії, а також депутати інших рад. представники державних і громадських органів, установ і організацій, органів громадської самоорганізації населення, представники засобів масової інформації.
З.7.Всі питання в постійних комісіях вирішуються більшістю голосів від загального складу комісії.
Висновки і рекомендації постійної комісії підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії, які зберігаються у справах комісії, а по закінченню терміну зберігання здаються в державний архів на постійне зберігання.
Член постійної комісії зобов’язаний приймати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови.
Член постійної комісії, пропозиції якого не дістали підтримки комісії, може внести їх у письмовій формі при обговоренні даного питання районною радою.
3.8.Постійні комісії районної ради у питаннях, які належать до їх віддання, мають право заслуховувати на своїх засіданнях доповіді і повідомлення керівників управлінь і відділів райдержадміністрації, підприємств, організацій та установ і давати їм рекомендації.
3.9.Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду або про вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії в строк який встановлений комісіями.
3.10.Постійні комісії районної ради у питаннях. внесених ними на розгляд ради, а також у питаннях, переданих комісіям на висновок, можуть виділяти свого доповідача або співдоповідача.
3.11 У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх  обов’язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію в порядку, передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.
4.Права постійної комісії
Постійна комісія має право:
4.1 Опублікувати в пресі проекти рішень з питань, що належать до її компетенції та звертатись до громадян та їх об’єднань з пропозицією, висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.
4.2. Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень під час розгляду їх на засіданні ради.
4.3. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки до проектів рішень і готувати їх на розгляд районної ради.
4.4. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесіях районної ради звітів посадових осіб райдержадміністрації та керівників її підрозділів про їх роботу в цілому або з окремих питань.
4.5. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати роз’яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до їх відання.
5.Обов’язки постійної комісії
5.1. Якісно, відповідно до чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях районної ради, здійснювати попередній їх розгляд.
5.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.
5.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради, її голови, президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду, її голову, президію про хід виконання.
5.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.
                                                 6.Голова постійної комісії :    1
- організовує роботу комісії;
- скликає і веде засідання комісії;
- пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних матеріалів до засідання;
- дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи в робочих групах, а також для виконання інших доручень;
- запрошує  для  участі   в  засіданнях  комісії посадових  осіб,  представників  громадських організацій, спеціалістів;
- організовує роботу по виконанню висновків і рекомендацій комісії;
- інформує голову ради про розглянуті питання, а також про заходи прийняті по реалізації рекомендацій комісії:
- інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради;
- виступає з доповідями чи співдоповідями на сесіях ради.
7.Заступник голови постійної комісії:
- виконує окремі функції голови комісії за його дорученнями;
- виконує обов'язки голови або секретаря комісії у разі їх відсутності
8. Секретар постійної комісії:
- організовує ведення протоколу засідання постійної комісії;
- веде діловодство постійної комісії;
- організовує роботу по підготовці матеріалів на засідання комісії;
- забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;
- повідомляє членам постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії.

9.Організаційно-технічне та фінансове забезпечення роботи постійних комісій.
- Організаційно-технічне та фінансове забезпечення роботи постійних комісій покладається на виконавчий апарат районної ради.
- Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок кошторису районної рад.


Заступник голови районної ради                                                                            О.І.Жовмір


Додаток 1
до Положення про постійні комісії
районної ради 6 скликання

Повноваження постійної комісії районної ради з питань, депутатської діяльності,
 етики та гласності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії
з органами місцевого самоврядування

1. Комісія за дорученням Ради або за письмовим зверненням  депутатів розглядає питання, пов'язані з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, готує висновки з цих питань; виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях;
- спільно  з   комісією районної Ради з питань  бюджету   вивчає  та попередньо   розглядає   питання про   виконання районного бюджету   за попередній  рік, проекти районного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік;
- контролює   виконання  рішень з питань відання постійної комісії районної Ради.
2. Комісія за дорученням Ради, голови, заступників голови Ради або з власної ініціативи:
- розробляє та подає свої пропозиції щодо режимних моментів роботи Ради та її органів;
- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районною  Радою надсилаються до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України;
- за рішенням районної виборчої комісії по виборах депутатів районної Ради готує проекти рішень з питань дострокового припинення повноважень  депутатів Ради;
- здійснює аналіз діяльності депутатів у роботі районної Ради, її органів та у багатомандатному виборчому окрузі, подає свої пропозиції з цих питань голові Ради або на розгляд Ради;
- розглядає питання щодо адміністративно-територіального устрою районну;
- вносить на розгляд Ради питання щодо клопотань перед відповідними
органами про присвоєння почесних звань та імен видатних діячів згідно вимог чинного законодавства;
- бере участь у підготовці та проведенні навчання депутатів районної Ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
- узагальнює пропозиції і зауваження депутатів, висловлені на сесіях районної Ради, доводить їх до виконавців для вжиття заходів та здійснює контроль за їх реалізацією;
- здійснює підготовку та контролює проведення звітів депутатів під час проведення "Депутатського тижня" та єдиного дня депутата в районні;
- узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені під час проведення
єдиного дня депутата та депутатського тижня, доводить їх до виконавців;
- розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії;
-   сприяє розвитку інформаційного простору району;
-   сприяє організації та проведенню публічних заходів, круглих столів з питань, що входять до її компетенції;
- здійснює контроль за виконанням довгострокових програм, віднесених до компетенції комісії.
3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших постійних комісій, президії Ради для попереднього обговорення.
4. Комісія у питаннях,  які   належать  до її відання,  та  в   порядку,
визначеному     цим     положенням, Законами  України "Про     місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", " Про службу в органах місцевого самоврядування”, "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та іншими законами, має. право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документів.

Додаток 2
до Положення про постійні комісії
                               районної ради  6 скликання

Повноваження постійної комісії районної Ради
з питань планування, фінансів та бюджету
1.Комісія з питань планування, фінансів та бюджету спільно з іншими профільними комісіями районної Ради за дорученням Ради або за власною ініціативою вивчає та попередньо   розглядає   питання   про   виконання районного бюджету   за
попередній   рік, проекти   районного   бюджету   та   програм   соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік, звіти про виконання програм і бюджету, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях.
2.Комісія за дорученням Ради, голови, заступників голови Ради або за
власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання Ради
- готує та вносить на розгляд сесії, президії районної Ради питання з проблем бюджету та фінансів;
- контролює хід виконання законодавчих актів та рішень сесій районної Ради з питань бюджету;
- проводить аналіз відповідності проектів рішень районної Ради, президії, розпоряджень голови районної Ради вимогам Конституції України та чинним законам з питань бюджету і фінансів;
- готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до   чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районною Радою надсилаються до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
- співпрацює   з   іншими   постійними   комісіями   Ради, іншими зацікавленими організаціями у вирішенні  питань, що стосується бюджету:
-  регулярно   інформує районну Раду   про  хід   виконання  районного бюджету;
- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях районної Ради;
- при  необхідності  залучає  правоохоронні  та  контролюючі  органи, установи,  а також вимагає від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;
- спільно з іншими комісіями районної Ради здійснює контроль за виконанням прийнятих районною Радою рішень щодо фінансування районних цільових програм;
- контролює ефективність управління коштами районного бюджету, законність і своєчасність руху коштів районного бюджету, в тому числі коштів цільових фондів, за їх обсягами, структурою, заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан бюджету;
- надає, консультації органам і посадовим особам з питань витрачання коштів районного бюджету. В ході проведення перевірок та аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до районного бюджету, вносить відповідні пропозиції Раді;
- контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, райдержадміністрації, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів;
- надає методичну, консультативно-дорадчу допомогу органам виконавчої влади, місцевого самоврядування у створенні та діяльності кредитних спілок;
- готує і дає висновки та відповіді  на звернення органів  виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;
- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє організації їх виконання;
- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної Ради та комісії
    3.Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим положенням, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, Бюджетним кодексом України та іншими Законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філій, відділень необхідні матеріали і документи.
Додаток 3
до Положення про постійні комісії районної ради  6 скликання                                                                                       

Повноваження постійної комісії районної Ради
 з питань освіти, охорони здоров'я, материнства і дитинства,
роботи з молоддю, культури та духовного відродження.

1. Комісія за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання державної політики в галузі освіти, охорони здоров’я, культури та духовного відродження, подає свої рекомендації щодо розвитку музейної справи, готує висновки з цих питань виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях:
2. Комісія за дорученням Ради, голови, заступників голови Ради або з власної ініціативи:
- співпрацює  з галузевими управліннями, бере  участь у розробці регіональних комплексних та цільових програм, направлених на покращання освіти населення району, подає їх на затвердження сесії районної Ради і здійснює контроль за їх виконанням;
- готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до  чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районною Радою  надсилаються  до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;
-    здійснює   контроль   за   розвитком   мережі   закладів,   та   установ, організацій системи освіти та культури, зміцненням їх матеріальної бази, господарським обслуговуванням;
-    розглядає та подає на розгляд пленарного засідання Ради проекти обсягів бюджетного фінансування закладів, установ і організацій освіти та культури;
- сприяє створенню умов для виховання, навчання і роботи закладів, установ і організацій системи освіти та культури, а також матеріально-технічному та фінансовому їх забезпеченню;
- сприяє   проведенню   інноваційної  діяльності   системи   загальної середньої освіти;
- бере участь у підготовці проектів цільових програм, сприяє розвитку і зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури-об'єктів спільної власності територіальних громад району;
-    сприяє забезпеченню охорони пам'яток історії та культури;
-   взаємодіє   в   питаннях   національного   і   духовного   відродження   з релігійними організаціями;
-    сприяє захисту прав і законних інтересів закладів, підприємств і організацій    культурно-мистецької сфери - об'єктів   спільної  власності територіальних громад району;
-    розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволенню потреб та інтересів;
-    здійснює контроль за координацією дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;
- здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацією закладів освіти, що перебувають у комунальній власності;
- подає пропозиції щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників;
- розглядає  питання  соціального  захисту  працівників  освіти,  дітей, учнівської молоді, вивчає умови для їх виховання, навчання;
- здійснює контроль за достовірністю даних і документів, виданих для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства;
- сприяє у видачі державної допомоги сім'ям з дітьми;
- здійснює контроль за забезпеченням пільгових категорій населення медикаментами, технічними й іншими засобами,  протезно-ортопедичними виробами, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори;
- здійснює контроль за підвищенням рівня якості та забезпеченням
доступності медичної допомоги населенню;
- контролює  виконання  довгострокових  програм  з  питань  охорони здоров'я, материнства і дитинства, заходів з профілактики захворювань;
- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері охорони здоров'я;
- розглядає та  подає висновки  для  виховання  молоді,  розвитку її здібностей, професійної орієнтації;
- розглядає питання  соціального захисту учнівської молоді, в тому числі дітей-сиріт та   дітей,   позбавлених   батьківського піклування, оглядає умови для їх виховання, навчання;
- сприяє розвитку видів спорту (підготовки спортсменів до участі в змаганнях,   організації   спортивних   заходів   тощо),   здійснює   контроль   за реалізацією цих заходів;
- бере участь у перевірці стану роботи з фізичної культури і спорту в навчальних та позашкільних закладах, установах та організаціях;
- сприяє діяльності товариств, асоціацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту, роботи з молоддю;
- контролює створення умов для заняття фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;
- здійснює контроль за забезпеченням розвитку мережі закладів фізичної культури, спорту і туризму;
- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері молодіжної політики, розвитку фізичної культури, спорту.                                                                                     
                                Додаток 4
до Положення про постійні комісії
районної ради 6 скликання

Повноваження постійної комісії районної Ради
з питань агропромислового комплексу, регулювання
земельних ресурсів і реформування земельних відносин та
охорони природи.

1. Комісія за дорученням Ради або за власною Ініціативою попередньо розглядає питання, віднесені до її компетенції, бере участь у здійсненні програм   щодо   розвитку   сільського   господарства,   створенні   умов   для обслуговуючих     підприємств,     підприємств     переробної     промисловості агропромислового комплексу, а також сприяє рівноправному розвитку всіх форм    власності    на    землю,    майно    та    господарювання,    ефективному використанню й охорони земель, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях, співпрацює  з  управлінням  агропромислового   розвитку райдержадміністрації
2. Комісія за дорученням Ради, голови, заступників голови Ради або за  власною   ініціативою   вивчає   питання   власних  та  делегованих районній державній адміністрації повноважень щодо питань агропромислового розвитку району;
- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з
питань, які безпосередньо розглядаються Радою і визначені в Земельному  кодексі  України, Лісовому кодексі України та інших законодавчих актах України;
- готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до   чинного
законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районною  Радою  надсилаються  до  Верховної  Ради  України,  Президента України, Кабінету Міністрів України;
- подає пропозиції щодо економічного стимулювання власників землі та
землекористувачів;
- здійснює  контроль  за  виконанням  програми  розвитку  особистих підсобних господарств району ;
- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з
питань,   які   безпосередньо   розглядаються   Радою   і    визначені чинним законодавством;
- вивчає та подає пропозиції щодо створення та діяльності селянських
(фермерських) та інших господарств району;
- вивчає та подає пропозиції щодо правових, економічних, соціальних та
організаційних умов діяльності  сільськогосподарських  підприємств різних форм господарювання;
- подає рекомендації щодо визначення умов, змісту і меж пріоритетності
розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери села ;
- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної Ради;
- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан розвитку
агропромислового комплексу району ;
- розглядає питання фінансування заходів    щодо   раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель;
- подає пропозиції щодо економічного стимулювання власників землі і землекористувачів, поліпшення якості земель, підвищення родючості ґрунтів і  продуктивності земель;
- здійснює контроль за виконанням заходів земельної реформи в районі ;
- подає висновки щодо погодження місць розташування об'єктів;
- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань,   які   безпосередньо   розглядаються   Радою   і   визначені чинним законодавством;
- подає погодження щодо вилучення та надання земельних ділянок для державних і громадських потреб;
- попередньо розглядає питання щодо розміщення на території району
підприємств, установ  і організацій,  забезпечення екологічної безпеки їх
діяльності, відшкодування за забруднення довкілля, інші екологічні збитки;
- розглядає з урахуванням екологічних вимог проекти планування і
забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
- подає свої висновки щодо фінансування програм та інших заходів,
створення і визначення  статусу   цільового   бюджетного   фонду охорони
навколишнього природного середовища;
- організовує, в разі необхідності, проведення екологічної експертизи;
- розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, а також бере участь у підготовці  регіональних та загальнодержавних програм  охорони довкілля;
- інформує населення про стан навколишнього природного середовища;
- розглядає проекти  рішень  про  організацію  територій  та  об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення й інших територій, що підлягають особливій охороні;
- здійснює   контроль   за   додержанням   законодавства   про   охорону навколишнього природного середовища;
- подає  свої висновки  та  пропозиції щодо  здійснення  заходів  для відновлення  природних ресурсів;
- вживає заходи щодо захисту природних ресурсів;
- попередньо   розглядає   питання   збереження   територій   та  об'єктів природно-заповідного фонду;
- подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів по охороні рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин та рослин;

Додаток 5
до Положення про постійні комісії
районної Ради  6 скликання

Повноваження постійної комісії районної Ради з питань роботи промисловості, транспорту, зв'язку, будівництва, побуту та підприємницьких структур

1.Комісія за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядає   проекти   програм   соціально-економічного   розвитку,   звіти   про виконання програм, вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних галузей   промисловості,   транспорту,   зв'язку   та   енергозбереження,   готує висновки з цих питань, виступає з доповідями і співдоповідями на сесіях.
2.Комісія за дорученням Ради, її голови та заступників голови вивчає
діяльність райдержадміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій з питань, підзвітних і підконтрольних Раді.
3.Комісія:
- здійснює контроль за виконанням рішень Ради та делегованих районній
державній адміністрації повноважень в межах своєї компетенції;
- проводить аналіз стану соціально-економічного розвитку району;
- готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до   чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районною Радою  надсилаються  до  Верховної Ради  України, Президента України, Кабінету міністрів України;
- регулярно контролює та інформує районну Раду про хід виконання планів соціально-економічного розвитку;
- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її
компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної Ради;
- аналізує стан виконання заходів, спрямованих на енергозбереження та
впровадження  енергозберігаючих технологій в установах,  організаціях  та підприємствах району;
- спільно з іншими комісіями районної Ради здійснює контроль за
виконанням прийнятих районною Радою рішень щодо районного бюджету в частині фінансування районних цільових програм, спрямованих на виконання планів соціально-економічного розвитку;
- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан соціально-економічного розвитку;
- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до
Закону України "Про звернення громадян" .Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє організації їх виконання;
4.Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії Ради для попереднього обговорення.
5.Комісія  у  питаннях,  які  належать до  її відання,  та  в  порядку, визначеному  цим  положенням, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", " Про службу в органах місцевого самоврядування , "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.
Додаток 6
до Положення про постійні комісії
районної ради  6 скликання

Повноваження постійної комісії районної Ради
з питань зміцнення законності та правопорядку, соціального захисту населення, роботи з ветеранами.

1.Комісія за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання про стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях;
- спільно з комісією районної Ради з питань бюджету вивчає та попередньо розглядає питання про виконання районного бюджету за попередній рік, проекти районного бюджету    та    програм    соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік.
2. Комісія за дорученням Ради, голови, заступників голови Ради або з власної ініціативи:
- здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції та законів України,  інших  нормативних  актів  Верховної Ради  України,  Президента України та Кабінету міністрів України;
- попередньо розглядає та готує висновки і пропозиції щодо проектів рішень, які вносяться іншими суб'єктами чи з власної ініціативи на розгляд Ради;
- контролює дотримання  Регламенту районної Ради,  в  тому  числі здійснює моніторинг щодо планування, підготовки, перегляду, прийняття та відстеження актів районної Ради;
- готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до   чинного законодавства законопроектів, а також звернення, які після  схвалення районною Радою надсилаються до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
- контролює виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2000- 2010 роки;
- співпрацює з Координаційно-методичною радою з правової освіти населення,   правоохоронними органами та районним управлінням юстиції в питаннях профілактики злочинності в районі;
- може звертатися з клопотанням до суду, прокуратури про перегляд в порядку нагляду справ згідно з чинним законодавством України;
- бере   участь   в  роботі   конференцій   (колегій)   суддів,   адвокатури, управління юстиції, управління Міністерства внутрішніх справ в районі, прокуратури, інших правоохоронних та контролюючих органів з питань, що належать до компетенції комісії;
- взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, державною    контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами, установами та організаціями;
- здійснює відповідно до законодавства, контроль та подає свої висновки з питань житлового законодавства, приватизації, комунальних й інших послуг населенню в межах визначених законом повноважень;
- дає    консультації    та    юридичні    висновки    органам    місцевого самоврядування, громадянам, об'єднанням громадян тощо;
- при  необхідності  розглядає звернення  громадян  щодо дотримання законності   при  організаційно-правових  основах  боротьби  з  організованою злочинністю,   попереднього   ув'язнення,   оперативно-розшукової  діяльності, боротьби з корупцією й інших нормативних актів з цих питань:
- сприяє дотриманню вимог земельного законодавства;
- попередньо розглядає подання та протести прокурора, готує по них проекти рішень;
- розглядає інші питання, які відносяться до    відання    комісії та районної Ради;
- здійснює контроль за виконанням довгострокових програм, віднесених до відання постійної комісії;
- співпрацює з галузевими управліннями районної державної адміністрації у питаннях соціального захисту населення , зайнятості, роботи з ветеранами;
- заслуховує звіти начальників управлінь райдержадміністрації в частині виконання делегованих повноважень щодо соціального захисту населення та прав споживачів;
- здійснює контроль за виконанням програм соціального і правового захисту    пільгових категорій    населення,    в    тому    числі    дотриманням законодавства в частині бронювання для них робочих місць;
- здійснює контроль за достовірністю даних і документів, виданих для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми;
- сприяє видачі державної допомоги сім'ям з дітьми;
- здійснює контроль за наданням інвалідам грошових виплат (пенсій, допомог, одноразових виплат), забезпеченням медикаментами, технічними й іншими засобами, включаючи автомобілі,    крісла-коляски,    протезно-ортопедичні    вироби, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори; .
-  здійснює контроль за наданням інвалідам побутового, торговельного та іншого обслуговування;
3.Свої висновки комісія може подавати на розгляд Інших комісій, президії Ради для попереднього обговорення.
4.Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим положенням, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” та іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи.
                                                                                       


            Додаток 7
                                                                                                   до Положення про постійні комісії
                                                                                                      районної  ради 6 скликання

Повноваження постійної комісії районної Ради
З питань проведення  економічних  реформ, регулювання
комунальної власності та приватизації, благоустрою,
комплексного розвитку населених пунктів.

1. Комісія за дорученням Ради або за власною ініціативою розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку в частині будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях;
2. Комісія, за дорученням Ради, її голови та заступників голови вивчає діяльність районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій з питань, підзвітних і підконтрольних Раді.
3. Комісія:
- здійснює контроль за виконанням рішень Ради та делегованих районній державній адміністрації повноважень в межах своєї компетенції;
- співпрацює з управлінням економіки райдержадміністрації;
- готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до   чинного законодавства та законопроектів,  а також звернення,  які  після  схвалення районною Радою  надсилаються до  Верховної  Ради   України, Президента України; Кабінету Міністрів України,
- регулярно   інформує   Раду   про   хід   виконання   планів   соціально-економічного розвитку в межах своєї компетенції;
- контролює виконання заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту І зв'язку;
- здійснює, відповідно до законодавства, контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення і надання йому послуг підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування;
- контролює організацію благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах для цієї мети коштів, трудових та матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ і організацій;
- здійснює контроль за станом благоустрою виробничих територій, створенням місць відпочинку громадян, в тому числі проведенням районних місячників благоустрою та екологічного оздоровлення територій, створенням парків,   скверів   та   інших   об'єктів   ландшафтної   архітектури   та   садово паркового мистецтва;
- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної Ради;
- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан будівництва, комунального      господарства, торгівлі, побутового обслуговування, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів;
-  здійснює контроль за збереженням та ефективним використанням майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;.
- співпрацює з організаціями та установами у питаннях одержання від них інформацій, документів, аналітичних та статистичних даних, необхідних для підготовки на сесії районної Ради проектів рішень і розпоряджень голови районної Ради, здійснює контроль за їх виконанням,

- попередньо вивчає питання та готує висновки щодо надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста району та прийняття рішень про передачу, права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста; що перебувають в управлінні районної Ради, у державну власність;
- погоджує  призначення  та  звільнення  керівників  об’єктів  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
- визначає доцільність, порядок та умови приватизації об‘єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
- погоджує питання щодо відчуження, здачі в оренду, купівлі, передачі та списання .майна об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
- встановлює порядок та здійснює контроль за використанням прибутків об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району,
- аналізує звіти про ефективність використання та хід і результати відчуження майна об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
- за пропозицією сільських, селищних, міської рад вивчає питання щодо передачі   до   комунальної   власності   відповідних   територіальних   громад окремих об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, які знаходяться на їх території і задовольняють потреби виключно цих територіальних громад.
-   розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозиції виборців, сприяє організації їх виконання;
    4. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії Ради для попереднього обговорення.
    5.Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим  положенням, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” та іншими законами, має право отримувати від керівників, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

Категорія: 2 сесія | Додав: Лідія__Анатоліївна (27.05.2011)
Переглядів: 622 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0